naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

naše škola


Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Pražačka
Kapacita školy: 335 žáků
Počet tříd a žáků: 14/238 (1 přípravná třída,
                                          9 běžných tříd v 1.-9.ročníku, 
                                          4 třídy v 6.-9.ročníku pro žáky s SPU)

ZŠ Pražačka je standardní základní škola s běžnými třídami na I. a II.stupni. Na II.stupni jsou navíc specializované třídy pro žáky s poruchami učení, v nich je jiná časová dotace některých předmětů, což umožňuje zohlednit poruchy učení a zároveň dětem poskytnout plnohodnotné základní vzdělávání. Od školního roku 2012/13 je otevřena pro předškolní děti přípravná třída.

Vyučují se 2 cizí jazyky: od 1.ročníku angličtina a od 7.ročníku ještě němčina.
Škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, její ředitel PhDr. Klíma je školním psychologem a přímo ve škole pravidelně poskytuje konzultace.
Talentovaným žákům je věnována také zvýšená pozornost, velmi dobře se někteří z nich umisťují ve vědomostních i sportovních soutěžích.
Integrace dětí se zdravotním postižením je možná, škola ale není bezbariérová.
Žáci 9.tříd jsou na zvolené střední školy přijati z 90% již v prvním kole.
Pedagogický sbor tvoří přes dvacet pracovníků, převážně žen. Odbornost výuky (aprobovanost) je 93%.
Program školy doplňují nepovinné a volitelné předměty (pohybové a sportovní aktivity, sborový zpěv, informatika) a zájmové kroužky (sportovní, výtvarný, počítačový, vlastivědný, anglický, vaření a ruční práce, keramický, dramatický).
Školní družina je pro žáky I.stupně k dispozici od 6,30 do 17,30 a nabízí velmi pestrý program.
Školní jídelna s kuchyní prošla v roce 2008 rekonstrukcí, strávníkům nabízí možnost výběru ze dvou jídel.

Ve škole proběhly i další velké investiční akce – nová dřevěná okna, vybudování centrální šatny, zateplení a opláštění budovy, rekonstrukce předního dvora a zahrady, rekonstrukce hřiště za budovou, výměna stoupaček a radiátorů.
Školská rada existuje již od roku 1998, nyní ve složení 2+2+2 (zástupci zřizovatele, rodičů, pracovníků školy), dále ve škole funguje Rada rodičů, v které má každá třída jednoho zástupce z řad rodičů. 

V sousedství školy je Sportovní a rekreační areál Pražačka, jehož bazény a hřiště s umělým povrchem jsou hojně využívány v hodinách tělesné výchovy. Škola spolupracuje i s nedaleko sídlícím Domem dětí a mládeže - Ulitou s bohatou mimoškolní činností (některé kroužky Ulita provozuje přímo v budově ZŠ Pražačka).

 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik